Search

Quy định văn bản

I. VĂN BẢN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI

1. Văn bản, quy định do Trường ban hành

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
696/QĐ-ĐHNT 20/6/2022

Quy định về Quản lý hoạt động HTQT tại Trường Đại học Nha Trang

- Biểu mẫu 1 - Đề nghị đi công tác nước ngoài

- Biểu mẫu 2 - Đề nghị tiếp khách nước ngoài

- Biểu mẫu 3 - Đề nghị khảo sát, thực địa tại địa phương

- Biểu mẫu 4 - Đề nghị tổ chức hội thảo quốc tế cấp Trường

- Biểu mẫu 5 - Đề nghị tổ chức hội thảo quốc tế cấp đơn vị

 

971/QĐ-ĐHNT 7/9/2020 Quy định về quản lý người nước ngoài học tập và làm việc tại Trường ĐHNT 9.2020 (New)
715/QĐ-ĐHNT 15/7/2020 Quy định về công tác Truyền thông - Quảng bá tại Trường ĐHNT
448/QĐ-ĐHNT 12/5/2020 Quy định nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình ký kết các ghi nhớ/thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước tại Trường ĐHNT
1564/QĐ-ĐHNT 3/12/2019 Quy định khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động phát triển hợp tác quốc tế (new)
1479/QĐ-ĐHNT 12/12/2018 Quy định Quản lý các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài tại Trường ĐHNT
72/QĐ-ĐHNT 7/12/2012 Quy định công tác hợp tác quốc tế trong Trường ĐHNT (hết hạn)
1912/QĐ-ĐHNT 31/12/2013 Quy định về công tác quản lý dự án trong Trường ĐHNT
442/QĐ-ĐHNT 19/5/2014 Quy định về quản lý người nước ngoài học tập và công tác tại Trường ĐHNT (Hết hạn)

 

2. Văn bản, quy định do Nhà nước ban hành

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
152/2020/NĐ-CP 30/12/2020 Nghị định Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 
06/2020/QĐ-TTg 21/2/2020

Quy định về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam (NEW)

Đính chính Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg

30/2020/NĐ-CP 5/3/2020 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư (NEW)
30/2018/TT-BGDĐT 24/12/2018 Quy chế về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam (NEW)
40/2017/TT-BTC 28/4/2017 Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
11/2016/NĐ-CP 3/2/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài tại VN (NEW)
03/2014/TT-BGDĐT 25/2/2014 Quy chế quản lý sinh viên nước ngoài (theo thông thư 03/2014/TT-BGDĐT)
05/2013/QĐ-TTg 15/1/2013 Quy định về việc cử công đân VN ra nước ngoài học tập
102/2012/TT-BTC 21/6/2012 Thông tư quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí
46/2011/NĐ-CP 17/6/2011 Nghị định 46/2011/NĐ-CP về việc tuyển dụng người nước ngoài lao động tại Việt Nam
136/2007/NĐ-CP 17/8/2007 Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam
131/2006/NĐ-CP 9/11/2006 Nghị định số 131/2006/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

 

II. VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN DỰ ÁN QUỐC TẾ

1. Văn bản, quy định do Trường ban hành

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1479/QĐ-ĐHNT 12/12/2018 Quy định Quản lý các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài tại Trường ĐHNT

 

2. Văn bản, quy định do Nhà nước ban hành

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
 23/2022/TT-BTC  06-04-2022

Thông tư Hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước

 

114/2021/NĐ-CP 16/12/2021

Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

 

80/2020/NĐ-CP 8/7/2020

Nghị định quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam

ENGLISH VERSION

56/2020/NĐ-CP 25/5/2020

Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

ENGLISH VERSION

71/2018/TT-BTC 10/08/2018

Thông tư Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước

86/2018/NĐ-CP 6/6/2018

Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

ENGLISH VERSION

80/2010/NĐ-CP 14/07/2010

Nghị định Quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

ENGLISH VERSION

  11/2017 Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc - EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam