Search

Chức năng, nhiệm vụ

Theo QĐ số 500/QĐ-ĐHNT (ngày 29/4/2022) phòng Hợp tác Quốc tế có chức năng nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giải pháp, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, kiểm soát và triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác: 

1. Hoạt động hợp tác quốc tế; quản lý đoàn vào, đoàn ra:
a) Tham mưu xây dựng kế hoạch chiến lược hợp tác quốc tế; theo dõi đôn đốc việc triển khai kế hoạch chiến lược hợp tác quốc tế
b) Tham mưu xây dựng kế hoạch chiến lược hợp tác quốc tế hàng năm; theo dõi đôn đốc việc triển khai kế hoạch 
phối hợp Văn phòng Trường xây dựng kế hoạch truyền thông quảng bá Nhà trường.
c) Kết nối cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức trong và ngoài nước, các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước để xây dựng các hợp tác quốc tế;
d) Quản lý và hỗ trợ triển khai các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp phòng Khoa học và Công nghệ quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học có yếu tố nước ngoài.
đ) Chủ trì xây dựng các đề tài, dự án hợp tác quốc tế mới; hỗ trợ, phối hợp với các cá nhân, đơn vị trong Trường trong việc xây dựng các đề tài, dự án hợp tác quốc tế mới; 
e) Tổ chức tiếp đón, lễ tân và làm việc với khách nước ngoài; 
g) Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn có yếu tố nước ngoài; 
h) Quản lý người nước ngoài đến làm việc, học tập tại Trường;
 i) Phối hợp với Phòng Tổ chức - Nhân sự trong quản lý theo dõi VC, NLĐ đi học tập, công tác nước ngoài (đoàn ra). 
 
2. Hoạt động đào tạo, giao lưu quốc tế
a) Chủ trì xây dựng các hợp tác quốc tế về đào tạo, giao lưu quốc tế; phối hợp với Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Đào tạo Sau đại học, các Khoa, Viện đào tạo để phát triển các chương trình đào tạo ngắn hạn;
b) Phối hợp với các Khoa, Viện đào tạo quản lý các chương trình liên kết đào tạo quốc tế; 
c) Tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo ngắn hạn, giao lưu cho SV quốc tế; quảng bá các chương trình đào tạo ngắn hạn, giao lưu quốc tế;
d) Hỗ trợ, giới thiệu các học bổng đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo, tập huấn ngắn hạn ở nước ngoài đến VC, NLĐ và người học của Nhà trường.
 
3. Hoạt động marketing và quảng bá thương hiệu
a) Chủ trì công tác marketing, truyền thông, quảng bá thương hiệu, hình ảnh của Nhà trường;
b) Phối hợp với Văn phòng Trường trong việc thực hiện công tác truyền thông, quảng bá.
 
4. Công tác khác:
a) Quản lý, đánh giá viên chức, người lao động của đơn vị; quản lý tài sản thiết bị được giao.
b) Thực hiện chế độ báo cáo, giải trình về nhiệm vụ được giao theo quy định.
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng trường hoặc Hiệu trưởng giao.