Quy định văn bản

I. Văn bản, quy định do Trường ban hành

1. Quy định về quản lý người nước ngoài học tập và làm việc tại Trường ĐHNT 9.2020 (New)

2. Quy định về công tác Truyền thông - Quảng bá tại Trường ĐHNT

3. Quy định nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình ký kết các ghi nhớ/thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước tại Trường ĐHNT

4. Quy định khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động phát triển hợp tác quốc tế (new)

5. Quy định Quản lý các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài

6. Quy định công tác hợp tác quốc tế trong Trường ĐHNT

7. Quy định về công tác quản lý dự án trong Trường ĐHNT

8. Quy định về quản lý người nước ngoài học tập và công tác tại Trường ĐHNT (Hết hạn)

II. Văn bản, quy định do các cơ quan khác ban hành

1. Quy định về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam (số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020) (NEW) Đính chính Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg

2. Quy chế về công tác người nước ngoài học tập tại Việt Nam (NEW)

3. Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam

4. Nghị định 46/2011/NĐ-CP về việc tuyển dụng người nước ngoài lao động tại Việt Nam

5. Nghị định số: 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 hướng dẫn về việc thi hành bộ luật lao động về lao động nước ngoài tại VN (NEW)

6. Nghị định số 131/2006/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

7. Quy định về việc cử công đân VN ra nước ngoài học tập

8. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư (NEW)

9. Luật Xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN (NEW)

10. Quy chế quản lý sinh viên nước ngoài (theo thông thư 03/2014/TT-BGDĐT)