Thông báo

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NHẬT (MEXT)

  • 23/10/2020

Trường ĐH Công nghệ Nagaoka thông báo nhận một học bổng chính phủ Nhật (MEXT) dành cho cán bộ, giảng viên Trường ĐH Nha Trang.
Thời gian nộp hồ sơ: trước 19/11/2020
Các ngành học: theo danh mục tại có tại https://jpcup.niad.ac.jp/institute/0432/3G01.html 
Thông tin chi tiết về học bổng trong file đính kèm