Chức năng, nhiệm vụ

Theo QĐ số 1484/QĐ-ĐHNT (ngày 4/11/2011) phòng Hợp tác Đối ngoại có chức năng nhiệm vụ như sau:

Tham mưu, đề xuất giải pháp, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, kiểm soát và triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác:

  • Lập kế hoạch chiến lược về hợp tác đối ngoại.
  • Kết nối, triển khai các hoạt động hợp tác trong nước, ngoài nước.
  • Tổ chức tiếp đón, làm việc với khách nước ngoài.
  • Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế.
  • Quản lý lưu học sinh và chuyên gia nước ngoài.
  • Tìm kiếm và giới thiệu các loại học bổng, thông tin du học đại học và sau đại học đến cán bộ, giáo viên và sinh viên .
  • Công tác thông tin, quảng bá đối ngoại.
  • Quản lý cán bộ viên chức thuộc đơn vị và tài sản được giao.