Quy trình công tác

Đối với khách của Trường do BGH mời, hoặc do cấp trên, cơ quan khác giới thiệu:

Sau khi báo cáo và xin ý kiến của BGH về thời gian, nội dung làm việc, Phòng HTĐN sẽ chịu trách nhiệm lên kế hoạch, làm thủ tục nhập cảnh, chuẩn bị chương trình làm việc. Phòng HTĐN là đầu mối, phối hợp với các đơn vị chức năng trong Trường điều phối chương trình làm việc theo đúng kế hoạch đã được duyệt.

Trình tự thực hiện như sau:


TT
Nội dung
Thực hiện
Thời gian
Biểu mẫu
1
Liên hệ và tìm hiểu thông tin liên quan về khách/đối tác.
 
P. HTĐN
Không quá 1 tuần kể từ khi nhận giới thiệu
 
2
Soạn thư mời khách và lập chương trình tiếp khách
P. HTĐN
 
3
Làm thủ nhập cảnh cho khách khi có yêu cầu
P. HTĐN
2 ngày sau khi ký thư mời
 
4
Báo cáo Công an Khánh Hòa và Sở Ngoại vụ.
P. HTĐN
4 ngày trước khi khách đến
 
5
Tổ chức đón tiếp
BGH, P. HTĐN và các cá nhân, đơn vị liên quan
Theo kế hoạch