Chức năng, nhiệm vụ

Theo QĐ số 100/QĐ-ĐHNT (ngày 7/12/2018) phòng Hợp tác Đối ngoại có chức năng nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giải pháp, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, kiểm soát và triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác: 

 • Xây dựng kế hoạch chiến lược,  kế hoạch hàng năm về phát triển hợp tác đối ngoại, phục vụ cộng đồng và truyền thông quảng bá Nhà trường.
 • Kết nối và triển khai các hoạt động hợp tác trong nước, ngoài nước.
 • Quản lý và hỗ trợ triển khai các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp phòng Khoa học và Công nghệ quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học có yếu tố nước ngoài.
 • Chủ trì công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của Nhà trường
 • Tổ chức tiếp đón, lễ tân và làm việc với khách nước ngoài.
 • Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn có yếu tố nước ngoài.
 • Quản lý người nước ngoài đến làm việc, học tập tại Trường.
 • Tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo ngắn hạn cho SV quốc tế.
 • Hỗ trợ, giới thiệu các học bổng đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo, tập huấn ngắn hạn ở nước ngoài đến CBVC, sinh viên và học viên Nhà trường.
 • Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính trong quản lý theo dõi CBVC đi học tập, công tác nước ngoài (đoàn ra).
 • Phối hợp với Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên thực hiện chương trình, kế hoạch về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBVC và sinh viên.
 • Quản lý, đánh giá cán bộ viên chức của đơn vị và tài sản thiết bị được giao.
 • Thực hiện chế độ báo cáo về nhiệm vụ được giao theo quy định.